Historia

Uppdaterad 111004
BAKGRUND OCH SYFTE
Se även indikationer för axelkirurgi av SSAS och NKO:

Ersättning av axelleden (humero.-skapularleden) är en allt vanligare operation som utföres på patienter med diagnoserna artros, reumatoid artrit, fraktur eller tumör i övre delen av överarmsbenet. Denna typ av ingrepp utföres på ett stort antal av landets ortopedkliniker och -sektioner. Vid en tidigare dataninsamling från landets sjukhus under åren 1989-1991 befanns 575 protesoperationer utförda med 8 olika typer av implantat. Diagnoserna fördelade sig på 62 % reumatoid artrit, 28 % artros och 10 % frakturer. Kliniskt har dessa ingrepp visats sig ge mycket goda resultat vad avser fr a smärtlindring och ibland också funktionellt. I likhet med vad som är fallet för höft- och knäendoprotesoperationer föreligger risk för per- och postoperativa komplikationer och på lång sikt också risk för lossning av implantaten.

I världen finns nästan inga studier av registertyp avseende dessa proteser och mot bakgrund av de goda erfarenheterna med de svenska kvalitetsregistren för höft- och knäproteser har Svenska Skulder- och Armbågssektionen av Svensk Ortopedisk Förening 1994 beslutat att upprätta ett svenskt axelprotesregister med syfte att registrera alla landets ingrepp av denna typ, såväl primäroperationer som omoperationer för komplikationer samt protesbyten. På så sätt kan utvärderas olika protestyper, ersättning av halva eller hela leden (s k hemi- och totalproteser), fixation med eller utan cement.I princip samma frågeställningar som undersöks i höft- och knäprotesregistren samt i Rikshöft. Registret samarbetar med det Regionala Syd-östra axelplastikregistret som har ett något annorlunda protokoll och därmed kompletterar de varandra.

Utvecklingen i Sverige går mot allt fler axelprotesoperationer vid allt fler sjukhus. Under perioden 1982 - 1986 gjordes dylika ingrepp på 16 sjukhus och till ett antal av 197 totalt. 1989 opererade 46 kliniken in 116 proteser och 1991 gjordes 223 primära axelprotesersättningar. Seden dess har antalet ökat ytterligare och bara i Stockholmsområdet görs sedan 2000 över 200 ingrepp och i Sverige 5-600 stycken. Som jämförelse kan nämnas att i USA uppges att man utför cirka 25.000 ingrepp årligen.

Analys av kvalitetsregistrets data kommer att i likhet med tidigare register att kunna uppvisa tämligen omedelbara vinster för svensk sjukvård och patienterna. Komplikationer med olika protestyper (på marknaden finns förmodligen över 100 olika varianter) kan upptäckas. Hurvida hela eller halva leden bör ersättas är fortfarande en olöst fråga i avsaknad av tillräckligt stora studier och detta kan förmodas bli besvarat via registret.
Genom årligt återrapportering till alla sjukhus samt redovisning på nationella och internationella möten når data snabbt ut till landets ortopeder.

Sedan 2004 har vi startat med 5-årsuppföljning via WOOS och EQ-5D självevalueringsformulär som via post distribueras till patienterna med de i registret inrapporterade implantaten. Och sedan 2009 även 10-årsuppföljning. Dessutom har ett pilotprojekt med preoperativ insamling av samma score (WOOS, EQ-5D) följt med 1-årsuppföljning av dessa.